Jesteś tutaj:
Formularz Zgłoszeniowy
Dane osobowe Projektodawcy *
Data zgłoszenia *
Osoba do kontaktu *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail
Koncepcja/opis projektu (opis projektowanego produktu lu usługi)
Opis rynku dotyczącego projektu (opis odbiorców produktu/usługi, opis konkurencji krajowej i zagranicznej)
Model biznesowy (szacowana wielkość nakładów inwestycyjnych, prognoza przychodów i kosztów funkcjonowania)
Inne informacje istotne z punktu widzenia Pomysłodawcy
W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o ofercie naszego Funduszu?
 Zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych: 1. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu jest Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000004441 (dalej jako: „ARP”); 2. Administrator powołał inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@arp.gda.pl; 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby związane z prowadzeniem, organizacją i ewaluacją procesu oceny innowacyjnych projektów zgłaszanych do ARP, a także archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej tego procesu po jego zakończeniu, chyba, że osoba, której dane dotyczą, wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innym celu; 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; 5. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji procesu, o którym mowa w punkcie 2, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań sprawozdawczo-kontrolnych wynikających z umowy pomiędzy ARP i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu POIG 3.1., nie krócej jednak niż przez okres 5 lat lub inny, wynikający z obowiązku przechowywania danych osobowych nałożony przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnych zgód przetwarzane będą do momentu wycofania tych zgód przez osobę, której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania przez Administratora; 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu publicznego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestniczenia w procesie oceny innowacyjnych projektów; 9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. *
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz CV obejmujących imię i nazwisko, adres/y e-mail, oraz numer/y telefonu, w celach organizacji i ewaluacji procesu oceny innowacyjnych projektów zgłaszanych do ARP, a także archiwizowania dokumentacji dotyczącej tego procesu po jego zakończeniu. *
 Oświadczam, iż opisany produkt/usługa nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y. *
 Oświadczam, iż: nie byłem karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych. *

Innowacyjna gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Unia Europejska / European Union Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego