Jesteś tutaj:
Formularz Zgłoszeniowy
Dane osobowe Projektodawcy *
Data zgłoszenia
Osoba do kontaktu *
Telefon kontaktowy *
Adres e-mail
Koncepcja/opis projektu (opis projektowanego produktu lu usługi)
Opis rynku dotyczącego projektu (opis odbiorców produktu/usługi, opis konkurencji krajowej i zagranicznej)
Model biznesowy (szacowana wielkość nakładów inwestycyjnych, prognoza przychodów i kosztów funkcjonowania)
Inne informacje istotne z punktu widzenia Pomysłodawcy
W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o ofercie naszego Funduszu?
 Oświadczam, iż opisany produkt/usługa nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności przemysłowej lub intelektualne przez inny podmiot/y lub osobę/y.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb oceny Pomysłu Biznesowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).
 Oświadczam, iż: nie byłem karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

Innowacyjna gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Unia Europejska / European Union Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego