Jesteś tutaj:

Główne informacje o projekcie

Fundusz kapitałowy działający w ramach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. skierowany jest do osób, które posiadają nowatorski pomysł i chcą go zrealizować.

Celem funduszu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w Polsce Północnej działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Realizacja projektu pozwoli na inicjowanie działalności innowacyjnej oraz wsparcia jej poprzez zaangażowanie kapitałowe w początkowych etapach wzrostu.

Agencja Rozwoju Pomorza SA poprzez bezpłatne udostępnienie infrastruktury, niezbędnych usług doradczych oraz zasilenie kapitałowe utworzy na bazie innowacyjnych pomysłów nowe przedsiębiorstwa. Następnie, zgodnie z założoną strategią inwestycyjną Agencja Rozwoju Pomorza SA po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu dokona wyjścia kapitałowego poprzez np.: emisję akcji spółki, sprzedaż udziałów wspólnikowi bądź innemu funduszowi inwestycyjnemu. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na kolejne inwestycje w innowacyjne projekty.
Każdy innowacyjny pomysł będzie musiał przejść procedurę składającą się z dwóch etapów:
Etap I – PREINKUBACJA
Etap II – WEJŚCIE KAPITAŁOWE

PREINKUBACJA

 
Na tym etapie przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena pomysłów/przedsięwzięć innowacyjnych, która polegać będzie na poddaniu każdego zgłoszonego albo wyszukanego pomysłu ocenie przez powołany Komitet Oceny Projektów.
 
Co zyskuje inkubowany podmiot?
W ramach preinkubacji przewiduje się wsparcie doradcze dla inkubowanych przedsięwzięć polegających w szczególności na:
  • Doradztwie w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności intelektualnej, patentów, licencji,
  • Pomoc yw wyborze i kontraktacji zasobów niezbędnych do wdrożenia technologii,
  • Analizie rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności,
  • Pracach przygotowawczych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu.
  • Doradztwie w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • Doradztwie marketingowym.
W wyniku przeprowadzonych na etapie preinkubacji analiz opracowane zostanie Memorandum Inwestycyjne na podstawie, którego Komitet Inwestycyjny podejmie ostateczną decyzję w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
 
WEJŚCIE KAPITAŁOWE
 
Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w przedsięwzięcia na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Podejmując decyzje inwestycyjne będzie zwracać szczególną uwagę na to, czy projekt będzie miał szanse na kilkukrotne zwiększanie swojej wartości rynkowej oraz realizację założonych planów rozwojowych.
 
Zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wejście kapitałowe zostaną dokonane z zachowaniem poniższych warunków:
Maksymalny udział ARP SA w spółce
49,99 %
Maksymalna wartość wniesionych udziałów
200 000 EUR
 
 
 
 
 
Innowacyjna gospodarka - Narodowa Strategia Spójności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Unia Europejska / European Union Projekt współfinansowany ze środków Uni Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego