O PROJEKCIE

Główne informacje o projekcie

Fundusz Kapitałowy działający w ramach Agencji Rozwoju Pomorza skierowany jest do osób, które posiadają nowatorski pomysł i chcą go zrealizować. 

Celem Funduszu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw w Polsce Północnej działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Realizacja projektu pozwoli na inicjowanie działalności innowacyjnej oraz wsparcia jej poprzez zaangażowanie kapitałowe w początkowych etapach wzrostu.

Agencja Rozwoju Pomorza poprzez bezpłatne udostępnienie infrastruktury, niezbędnych usług doradczych oraz zasilenie kapitałowe utworzy na bazie innowacyjnych pomysłów nowe przedsiębiorstwa. Następnie, zgodnie z założoną strategią inwestycyjną Agencja Rozwoju Pomorza po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu dokona wyjścia kapitałowego poprzez np. emisję akcji spółki, sprzedaż udziałów wspólnikowi bądź innemu funduszowi inwestycyjnemu. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na kolejne inwestycje w innowacyjne projekty.

Każdy innowacyjny pomysł będzie musiał przejść procedurę składającą się z dwóch etapów:
Etap I – Preinkubacja
Etap II – Wejście Kapitałowe

Preinkubacja
Na tym etapie przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena pomysłów/przedsięwzięć innowacyjnych, która polegać będzie na poddaniu każdego zgłoszonego albo wyszukanego pomysłu ocenie przez powołany Komitet Oceny Projektów.
 
Co zyskuje inkubowany podmiot?
W ramach preinkubacji przewiduje się wsparcie doradcze dla inkubowanych przedsięwzięć polegających w szczególności na:

  • doradztwie w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności intelektualnej, patentów, licencji
  • pomocy w wyborze i kontraktacji zasobów niezbędnych do wdrożenia technologii
  • analizie rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności
  • pracach przygotowawczych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu
  • doradztwie w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem
  • doradztwie marketingowym.

W wyniku przeprowadzonych na etapie preinkubacji analiz zostanie opracowane Memorandum Inwestycyjne na podstawie, którego Komitet Inwestycyjny podejmie ostateczną decyzję w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Wejście Kapitałowe
Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w przedsięwzięcia na okres nie dłuższy niż 5 lat. 
Podejmując decyzje inwestycyjne będzie zwracać szczególną uwagę na to, czy projekt będzie miał szanse na kilkukrotne zwiększanie swojej wartości rynkowej oraz realizację założonych planów rozwojowych.
 

Maksymalny udział ARP SA w spółce
49,99 %
Maksymalna wartość wniesionych udziałów
200 000 EUR
 

drukuj (Główne informacje o projekcie)

do pobrania: Regulamin udziału w procesie preinkubacji